BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1756/TCT-TS
V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 547/CT-THDT ngày 28/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc chính sách thu tiề thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính thì chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp Cục thuế nêu – phát sinh trường hợp thuộc đối tượng miễn giảm trên diện tích đang thuê.

Do vậy, trường hợp dự án thuộc diện được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên nhưng được thực hiện trên diện tích đất đang thuê (không thuê thêm đất mới), Tổng cục Thuế đang nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan để trình Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Trong khi chưa có quy định khác, đề nghị Cục thuế thực hiện thu đủ tiền thuê đất đối với diện tích đang sử dụng theo quy định hiện hành./.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương