TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình

Trả lời công văn số 1077/CCT-KTNBngày 24.2.2012 của Chi cục Thuế về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 2.3.2, Mục X, Phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14.6.2007 hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuếquy định về thủ tục hồ sơ đối với nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễnthuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam vànước/vùng lãnh thổ khác:

"Đối với thu nhập từ vận tải hàngkhông:

Mười lăm ngày trước khi được phépkhai thác thị trường Việt Nam hoặc bắt đầu năm tính thuế (tùy theo thời điểmnào diễn ra trước), văn phòng tại Việt Nam của hãng hàng không nước ngoài gửicho cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp dịnh. Hồsơ gồm:

- Thông báo thuộc diện miễn, giảmthuế theo Hiệp định theo mẫu số 01-1B/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản gốc Giấy chứng nhận cư trúcủa nước cư trú do cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn,giảm thuế theo Hiệp định.

- Bản sao giấy phép khai thác thịtrường Việt Nam (phép bay) của Cục hàng không dân dụng cấp theo quy định củaLuật Hàng không dân dụng.

Trường hợp năm trước đó đã thôngbáo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cầnthông báo các bản sao giấy phép khai thác thị trường Việt Nam (phép bay) củaCục hàng không dân dụng mới (nếu có).

Mười lăm ngày trước khi kết thúchợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tùy theo thời điểmnào diễn ra trước) văn phòng tại Việt Nam của hãng hàng không nước ngoài gửiGiấy chứng nhận cư trú của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hợp đồnghoặc chi trả thu nhập và Bảng kê doanh thu bán vé tại thị trường Việt Nam củanăm tính thuế liên quan làm căn cứ áp dụng miễn, giảm thuế TNDN từ hoạt độngvận tải quốc tế của hãng hàng không nước ngoài."

Tại tiết b2, khoản 2 Điều 18 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28.02.2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều củaLuật Quản lý thuế về hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

"Hồ sơ Thông báo miễn, giảmthuế theo Hiệp định:

Trường hợp hãng Hàng không nướcngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuếhai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện thêm các thủtục sau:

Mười lăm ngày trước khi khai thácthị trường bay hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm (tùy theo thời điểm nào diễnra trước), văn phòng tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài gửi cho cơquan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

+ Thông báo thuộc diện miễn, giảmthuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp vì lý do bất khả kháng,người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu củaThông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú docơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảmthuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Bản chụp giấy phép khai thác thịtrường Việt Nam (phép bay) của Cục hàng không dân dụng cấp theo quy định củaLuật Hàng không dân dụng có xác nhận của người nộp thuế.

Trường hợp năm trước đó đã thôngbáo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cầnthông báo các bản chụp giấy phép khai thác thị trường Việt Nam (phép bay) củaCục hàng không dân dụng mới có xác nhận của người nộp thuế (nếu có).

Mười lăm ngày trước khi kết thúchợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tùy theo thời điểmnào diễn ra trước) văn phòng tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài gửiGiấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm tính thuế đó vàBảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp bán vé tại thị trường ViệtNam theo mẫu số 01-1/HKNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợphoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế theo mẫu 01-2/HKNN của nămtính thuế liên quan cho cơ quan thuế làm căn cứ áp dụng miễn, giảm thuế TNDN từhoạt động vận tải quốc tế của hãng Hàng không nước ngoài."

Căn cứ quy định trên, việc thựchiện thông báo hãng hàng không nước ngoài thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các quốc gia là trách nhiệm củavăn phòng hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam, không thuộc trách nhiệm củacác đại lý bán vé máy bay, do đó Chi cục Thuế yêu cầu đại lý bán vé máy baycung cấp hồ sơ liên quan đến việc thông báo hãng hàng không nước ngoài thuộcdiện áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần là không phù hợp.

Trường hợp tại thời điểm kê khai,khấu trừ thuế TNDN nộp thay cho hãng hàng không nước ngoài, hãng hàng khôngnước ngoài không cung cấp cho các đại lý bán vé máy bay bản sao thông báo (cóđóng dấu sao y bản chính của hãng hàng không) thuộc diện miễn, giảm thuế theoHiệp định đã nộp cho cơ quan thuế thì các đại lý bán vé máy bay phải có tráchnhiệm nộp thay thế nhà thầu, nếu các đại lý bán vé máy bay không thực hiện khấutrừ nộp thuế nhà thầu thì Chi cục Thuế thực hiện xử phạt vi phạm pháp luật vềthuế đối với đại lý vé máy bay theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế TP. thông báo Chi cục Thuếbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- Lưu: HC, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga