TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1757/TCHQ-KTTT
V/v Không truy thu thuế 10 lô hàng thuốc Đông dược

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Xuất nhập khẩu Y tế I
(138 Giảng võ, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP Hải phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 52/CNLS ngày 12/03/2003 của Công ty xuất nhập khẩu Y tế I, báo cáo của Cục Hải quan Hải phòng tại bản Fax số 09/PNV ngày 17/01/2003, công văn số 158/HQHP-KVL ngày 24/01/2003 và công văn số 353/HQTP-PNV ngày 04/03/2003 v/v truy thu thuế các lô hàng thuốc Đông dược. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo QĐ số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 và QĐ bổ sung sửa đổi số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ Tài chính. Căn cứ công văn số 14415 TC/TCT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu thuốc Đông dược, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình của Tổng cục Thuế ngày 12/12/2002, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tại tờ trình ngày 15/04/2003; thì:

Đối với 10 tờ khai nhập khẩu thuốc Đông dược tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng-KVI thuộc Cục hải quan Hải phòng (số 802, 1545,2962, 4908, 5856, 5944, 6241, 6296, 7785 vào thời điểm từ tháng 01/2002 đến tháng 9/2002) của Công ty xuất khẩu Y tế I-Chi nhánh tại Lạng sơn thì không điều chỉnh số thuế phải truy thu.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải phòng kiểm tra lại hồ sơ và mặt hàng nhập khẩu của 10 tờ khai nêu trên và xử lý theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ trực tiếp áp mã, tính thuế và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty và Cục Hải quan Hải phòng được biết và thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm