BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1757/TCHQ-KTTT
V/v sửa đổi, bổ sung NĐ 149/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Vụ Chính sách Thuế

Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tổng cục Hải quan đã có một số văn bản thamgia ý kiến; Tổng cục Hải quan có ý kiến về nội dung quy định về đồng tiền nộpthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

- Tại Điều 43 Luật Quản lý thuế cóquy định về đồng tiền nộp thuế vì vậy theo nguyên tắc thì Nghị định số 85/2007/NĐ-CPlà văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sẽ quy định chi tiết nội dung này; dovậy tại các văn bản tham gia ý kiến về sửa đổi, bổ sung Nghị định số149/2005/NĐ-CP Tổng cục Hải quan đã đề nghị Vụ Chính sách Thuế bỏ nội dung nàyra khỏi Nghị định số 149/2005/NĐ-CP để quy định tại Nghị định số 85/2007/NĐ-CP .

- Tuy nhiên do Nghị định số85/2007/NĐ-CP chỉ quy định một số điều của Luật Quản lý thuế trong đó không quyđịnh điều về đồng tiền nộp thuế; mặt khác Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị địnhnày không thay thế toàn bộ Nghị định 85/2007/NĐ-CP mà chỉ bổ sung, sửa đổi mộtsố điều vì vậy nếu quy định bổ sung thêm một điều về đồng tiền nộp thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì làm lệch các điều khác và không áp dụng chungcho thuế nội địa, vì vậy sau khi nghiên cứu, cân nhắc Tổng cục Hải quan đề nghịVụ Chính sách Thuế trình Bộ giữ nguyên điều về đồng tiền nộp thuế tại Nghị địnhsố 149/2005/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan kính chuyển ý kiếntham gia trên để Vụ Chính sách Thuế tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn