BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1757/TM-XNK
Về việc nhập khẩu nguyên liệu Phosphate thô

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - Đầu tư Việt Phi

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 02.01 VP/CV của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Việt Phi về việc nhập khẩu nguyên liệu Phosphate thô đề phục vụ sản xuất phân bón. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005, mặt hàng phân bón - loại mới sử dụng tại Việt Nam thuộc danh mục hàng hoá quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xem xét giải quyết.

Về vấn đề cửa khẩu thông quan, đề nghị Công ty làm việc với Tổng cục Hải quan để hướng dẫn cụ thể./.

T.L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K.T VỤ TRƯỞNG XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Loan