VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung kinh phí và gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNODC tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 557/BCA-C41 ngày 21 tháng 02 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Công an tiếp nhận bổ sung 34.489 USD cho Dự án "Phòng chống, chăm sóc, điều trị HIVvà các hoạt động liên quan tại các trại tạm giam và trại giam ở Việt Nam -VNM/K16" do Cơ quan phòng chống ma túy vàtội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Bộ Công an rút kinh nghiệm trong việc làm thủ tục bổ sungkinh phí và gia hạn thời gian thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơquan liên quan tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các
Vụ: TH, KGVX, NC; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng