BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17578/BTC-TCHQ
V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH POSCO Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH POSCO Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô 1, KCN Phú Mỹ II, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH POSCO Việt Nam(Công ty) tại công văn số 310/2013/CV-PV ngày 11/9/2013 về việc miễn xử phạt viphạm hành chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc Công ty kê khai và nộp bổ sung số thuế phảinộp do không khai báo khoản phí xếp dỡ tại cảng (phí THC) là đúng theo quy địnhtại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Quy định về khoản phí xếp dỡ tại cảng là vướng mắcchung của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Cụ thể trong trường hợp Công ty TNHHPOSCO Việt Nam, do việc bốc xếp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (hàng rời) đượcthực hiện tại cảng chuyên dùng của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tự tiến hànhviệc bốc xếp mà không phải trả phí mua dịch vụ bốc xếp như những đơn vị khác.Vào thời điểm làm thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp không thể hạch toán được chiphí bốc xếp để cộng vào trị giá tính thuế, bởi vì các chi phí để vận hành vàkhai thác cảng chuyên dùng như: phí nạo vét, bảo trì cảng, phí trả lương, tiềntăng ca, tiền ăn của người lao động, phí thuê nhân lực, thiết bị,… đã đượcdoanh nghiệp đưa vào tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp làm căn cứ để khấu hao tài sản. Do đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệptrong khi chính sách pháp luật quy định chưa rõ ràng, Bộ Tài chính đồng ý miễnxử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên của Công ty.

Về hành vi khai sai các khoản điều chỉnh giảm vào trịgiá tính thuế tại tờ khai số 63/NĐT-KD ngày 27/4/2012 đã vi phạm các quy địnhvề quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan nên không có cơ sở miễn xử phạt viphạm hành chính về hành vi này, yêu cầu Công ty thực hiện theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH POSCO ViệtNam được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (12b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái