BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/ATTP-KN
V/v phụ gia thực phẩm Lecithin

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Phúc đáp công văn số 6464/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2015 của Quý Tổng cục về việc phân loại mặt hàng khaibáo Colostrum Powder 7015i, sau khi nghiên cứu, Cục An toàn thực phẩm có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy địnhtại Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc quản lýphụ gia thực phẩm, giới hạn tối đa cho phép đối với phụ gia thực phẩm Lecithin(INS 322(i)) và nhóm Lecithin (INS 322) trong sữa bột là GMP (thực hành sảnxuất tốt). Mức giới hạn này cũng phù hợp với tiêu chuẩn Codex về phụ gia thựcphẩm.

2. Theo đánh giácủa nhóm các chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về phụ gia thực phẩm (JECFA), nhóm phụgia Lecithin không gây độc đối với sức khỏe con người. Lượng ăn vào hàng ngàycó thể chấp nhận được (ADI) là “không giới hạn”. Để xác định được sự thay đổibản chất của sản phẩm khi sử dụng phụ gia Lecithin cần căn cứ vào thành phầncấu tạo, quy trình sản xuất và bản chất của sản phẩm đó.

3. Theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế ban hành “Quy định giới hạn tối đa ônhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”(Danh mục các chất hỗ trợ chếbiến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm), nhóm Lecithincòn là chất hỗ trợ chế biến có chức năng là các chất bôi trơn, các tác nhân tẩyrửa và chống dính, trợ khuôn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để b/c);
- PCT. Lê Văn Giang (để biết);
- Lưu: VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Việt Nga