BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/BNV-CQĐP
V/v: góp ý dự thảo Đề án về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh LạngSơn

Trả tời văn bản số 221/UBND-NC ngày 20 tháng 3 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến về dự thảo Đềán một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnhLạng Sơn;

Sau khi, nghiên cứu, xem xét Dự thảo Đ án Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

I. V BỐ CỤC CỦA ĐỀ ÁN

Nên sắp xếp lại b cục của Đề án như sau:

Phần I:Cơ sở pháp lý, sự cần thiết và mục tiêu của Đề án

1. Sự cần thiết;

2. Phạm vi, mục tiêu, sản phẩm của đề án;

3. Cơ sở pháp lý.

Phần II: Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấpxã và việc thực hiện chế độ,chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và việc thựchiện chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã;

a) Ưu điểm;

b) Những hạn chế, tồn tại;

c) Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại.

Phần III: Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với địa phương;

2. Đối với Trung ương.

Phần IV: Tổ chức thực hiện

II. V NỘI DUNG Đ ÁN

1. B sung cơ sở pháp lý xây dựng Đề án

- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10năm 2013 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chínhsách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướngdn v chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng côngchức xã, phường, thị trấn.

2. Về thực trạng

- Cần phải đánh giá theo các nội dung của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trn và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cn bổ sung số liệu cán bộ, công chứccấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phốchi tiết và cụ thể.

- Cần chia các mục theo đối tượng cán bộ, công chức cấp xã để đánh giá chochính xác, khách quan, đúng đối tượng cụ thể như:

+ Cán bộ cấp xã;

+ Công chức cấp xã;

+ Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

+ Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

- Đánh giá thực trạng; cnphải đánh giá theo các loại đối tượng nêu trên, đ bảo đảm lô gích và dễ hiểu.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đối với Ủy ban nhân dântỉnh

+ Nghiên cứu, tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh một số cơ chế chính sách ưu đãi đối với các đối tượng cán bộ,công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,tổ dân phố công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của nhà nước.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và có cơ chế, chính sách giải quyết “đầu ra”đối với những cán bộ, công chức cấp xã năng lực yếu hoặc không đạt chuẩn nhưngchưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng cán bộ, công chứccấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định củapháp luật.

- Đối với Trung ương

+ Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ chính sách thu hútcán bộ trẻ, có trình độ đại học về công tác ở cấp xã; chính sách giải quyết “đu ra” đối với những cán bộ, công chức cấp xã nănglực yếu hoặc không đạt chunnhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủthời gian đóng bảo hiểm xã hội.

+ Xây dựng Dự án Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) nhằm cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyn địa phương các cấp, trong đó cóchính quyền cấp xã. Nghiên cứu đ xut đi mới đngbộ tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và nhiệm vụ,thm quyền của chính quyền địa phươngcác cấp.

4. Về Tổchức thực hiện: cần bổ sung những nội dung sau

- Các giải pháp để hoàn thiện kiến nghị nêu trên;

- Kế hoạch thực hiện (lộ trình, các nhiệm vụ);

- Nguồn lực thực hiện;

- Phân công thực hiện;

- Kiểm tra, giám sát, đánhgiá thực hiện...

III. BỘ NỘI VỤ KIẾN NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LẠNG SƠN CẦN XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Cân nhắc tên của Đề án vì nội dung dự thảo của Đề án này không phù hợp vớitên gọi.

2. Đi với cán bộ cấp xã: Đnghị thực hiện theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sáchđối với cán bộ không đủ tuitái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan củaĐảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, t chức chính trị - xã hội.

3. Đối với công chức cấp xã: Đnghị thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

4. Đ nghị bám sát kết luận của Hội nghịTrung ương 7 khóa XI về Đề án tiếp tục đổi mới, hoànthiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong đó có cán bộ, công chứccấp xã, đ bổ sung các nội dung và giải phápcho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về Đề án một số chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Bộ trưởng (đ b/c);
-
TT Nguyn Duy Thăng (đ b/c);
-
Lưu: VT, Vụ CQĐP (02 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Nguyễn Hữu Đức