BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1758/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát tác giả trong chi phí tư vấn thiết kế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷlợi Việt Nam - CTCP

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1115 CV/TVXD-KD ngày 6/7/2009của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam - CTCP về chi phí giám sáttác giả trong chi phí tư vấn thiết kế. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thiết kế công trình xây dựng được Bộ Xây dựng côngbố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007; Trong chi phí thiết kế kỹ thuậtđối với công trình có yêu cầu đối với thiết kế 3 bước và chi phí thiết kế bảnvẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước tại văn bản số1751/BXD-VP đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam - CTCP căn cứý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn