THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1758/TTg-QHQT
V/v gia hạn thời hạn thực hiện dự án PEP do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3660/BTNMT-HTQT ngày 13 tháng 9 năm 2010) về việc xin gia hạn và bổ sung vốncho Dự án “Hài hòa các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách vàlập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững” (Dự án PEP) do Chương trình Pháttriển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 400.300 USD do UNDP viện trợ và gia hạnthời hạn thực hiện Dự án trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có kế hoạch chi tiếttriển khai các hoạt động trong thời gian gia hạn, bảo đảm Dự án hoàn thành theođúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm