BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17582/BTC-TCHQ
V/v thuế TTĐB ô tô thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6223/HQHP-TXNK ngày 19/8/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về thuế TTĐB đối với xe ô tô 07 chỗ nhập khẩu vào khu phi thuế quan nhưng được chuyển đổi mục đích sử dụng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định ban đầu thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới (thời điểm thay đổi mục đích sử dụng).

Trường hợp ô tô nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan đã được thu thuế TTĐB nay chuyển đổi mục đích sử dụng thì chỉ tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT trên tờ khai mới.Căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.

Mức thuế nhập khẩu: Thực hiện theo Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồ trở xuống đã qua sử dụng.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế; Vụ Pháp chế (BTC) (đ/biết);
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn