BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17584/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Amway Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 củaBộ Y tế quy định vềquản lýmỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn c Biênbản kiểm tra hậu mại ngày 11/6/2015 đối với Công ty TNHH AmwayViệt Nam,

1.Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sảnphẩm sau:

-Tên sản phẩm: “G&H Body Shampoo”;

-Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế tỉnh Đồng Naicấp: 06/13/CBMP-ĐN ngày29/01/2013;

-Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH Amway Việt Nam;

+ Địa chỉ: Lô 230, Khu công nghiệp Long Bình (Amata),thành phố Biên Hòa, tỉnhĐồng Nai.

-Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thứckhông đúng với hồ sơ đã công bố.

2.Công ty TNHH Amway Việt Nam phải:

-Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toànbộ các sản phẩm nêu trên.

-Gửi báo cáo thu hi các sản phẩm trên theo quyđịnh về Cục Quản lý Dược trướcngày 10/10/2015.

3.Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm trên của Công tyTNHH Amway Việt Nam, báo cáo kết quảvề Cục Quản lý Dược.

4.Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơsở kinhdoanh, sử dụng mỹ phẩm trênđịa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểmtra, giám sát các đơn vị thực hiệnthông báo này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt