UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/SXD-HĐ
V/v đính chính hệ số nhân công trong văn bản số 1715/SXD-HĐ ngày 17/7/2014

Long An, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện - thị, TP Tân An;
- Ban QLDAXD các huyện - thị, TP Tân An.

Ngày 17/7/2014, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số1715/SXD-HĐ về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lươngtối thiểu quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Tuy nhiên, quá trình ban hành văn bản có sai sót dolỗi đánh máy. Sở Xây dựng xin đính chính hệ số nhân công nơi phụ cấp khu vực =0,3 quy định tại điểm a-khoản 2 - Phần I của văn bản số 1715/SXD-HĐ như sau:

* Nội dung đính chính:

- Tại điểm a-khoản 2 - Phần I theo văn bản số1715/SXD-HĐ :

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: Hệ số là: 4,662

- Điều chỉnh lại điểm a-khoản 2 - Phần I:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: Hệ số là: 4,622

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng