Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 176/2001/KHXX
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT
ĐƠN YÊU CẦU TOÀ ÁN XÁC ĐỊNH CON

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Sau khi nghiên cứuCông văn số 109/CV-DS ngày 06-11-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Toà ánnhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp người phụ nữ sau khi sinh con nhưng vìnhiều lý do khác nhau nên họ đã cho người khác nuôi con của họ, nay họ có đơnyêu cầu Toà án xác định con của mình, thì tuỳ từng trường hợp mà giải quyết nhưsau:

1. Trường hợp ngưòi mẹ có đơn yêu cầu Toà án xác định mộtngười là con của mình, mà người được yêu cầu xác định là con và những ngườinuôi dưỡng người đó đồng ý cho người mẹ được nhận con không có tranh chấp.

Theo tinh thần quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và giađình năm 2000, Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 của Chính phủ về đăngký hộ tịch và hướng dẫn tại Công văn số 410/TP-PLDSKT ngày 3-4-2001 của Bộ Tưpháp thì trường hợp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân;do đó:

a. Nếu Toà án chưa thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 5Điều 36 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trả lại đơn cho người nộpđơn, đồng thời hướng dẫn cho họ biết việc công nhận và đăng ký việc nhận controng trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi ngườicon cư trú.

b. Nếu Toà án đã thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 4Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉviệc giải quyết vụ án và hướng dẫn cho họ biết việc công nhận và đăng ký việcnhận con trong trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xãnơi người con cư trú.

2. Trường hợp người mẹ có đơn yêu cấu Toà án xác định mộtngười là con của mình, mà người được yêu cầu xác định là con và những ngườinuôi dưỡng có tranh chấp với nhau.

Theo quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000thì trường hợp này là thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân; do đó,Toà án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Theo quy định tại Điều 43Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì trường hợp này không thuộcmột trong các việc không được hoà giải; do đó, Toà án tiến hành hoà giải theothủ tục quy định tại Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. NếuToà án tiến hành hoà giải mà các đương sự thoả thuận được với nhau về việc mẹnhận con thì lập biên bản hoà giải thành. Nếu trong thời hạn 15 ngày, kể từngày lập biên bản hoà giải thành mà không có sự thay đổi ý kiến hoặc phản đốithì Toà án áp dụng khoản 2 Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dânsự ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toàtham khảo trong khi giải quyết vụ án cụ thể ở địa phương.