TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu rượu làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội,ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công vănsố 194/HQHCM-GSQL ngày 16/01/2014 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc việc nhập khẩurượu làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Về việc nhập khẩu rượu đểchế biến thực phẩm xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công vănsố 163/XNK-CN ngày 17/5/2013 hướng dẫn rượu vang (cooking wine) nhập khẩu dùnglàm gia vị chế biến hàng xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 94/2012/NĐ-CP Đề nghị, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ công văn nêu trênđể hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Cục Giám sát quản lý có ýkiến trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải