BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QLCL-KN
V/v bổ sung, sửa đổi quy trình phân tích chuẩn chỉ tiêu Sulfonamide

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị banhành quy trình phân tích chuẩn chỉ tiêu Sulfonamide trong thực phẩm có nguồngốc động vật kèm theo công văn số 821/TTCL1 -KN ngày 21/11/2013 của Trung tâmchất lượng nông lâm thủy sản vùng 2; trên cơ sở so sánh một số công đoạn chínhcủa phương pháp phân tích đang áp dụng tại các Trung tâm vùng và các ý kiến gópý của các Trung tâm vùng, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ýkiến như sau:

Mặc dù Trung tâm vùng 2 đã thựchiện xác nhận giá trị sử dụng trên nền mẫu tôm và thịt heo khi xây dựng quytrình (đã đại diện cho nền mẫu thực phẩm có nguồn gốc động vật theo phạm vi ápdụng của quy trình), tuy nhiên để khắc phục vướng mắc gặp phải khi áp dụng theoquy trình trên để phân tích mẫu nhiều béo theo ý kiến của Trung tâm vùng 1,6,Cục đề nghị Trung tâm vùng 2 thực hiện thêm một số nội dung như sau:

1. Bổ sung thêm vào quy trình 01công đoạn xử lý, làm sạch đối với mẫu nhiều béo (tham khảo phương pháp củaTrung tâm vùng 6) và thực hiện xác nhận giá trị sử dụng trên nền mẫu cá tra(đại diện cho mẫu nhiều béo).

2. Báo cáo kết quả về Cục bằng vănbản trước ngày 31/3/2014 để xem xét ban hành.

Yêu cầu đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh