BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 176/TCT-HT
V/v Kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Công ty Nhiệt điện Bà Rịa.

Trả lời công văn số 636/CV-NĐBR-TCKT ngày 31/8/2007 của Công ty Nhiệt điện Bà Rịa về kê khai thuếgiá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Côngty, do đặc thù của ngành điện, sản lượng điện sản xuất ra trong tháng là sảnlượng được tính từ 0 giờ ngày 1 tháng này đến 0 giờ ngày 1 tháng sau. Công tylàm thủ tục xác nhận sản lượng điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 5 đếnngày 10 hàng tháng, vì vậy sản lượng điện sản xuất trong tháng này thì thángsau mới xuất hoá đơn.

Tại điểm 1.2 mụcIII phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy địnhvề xác định thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vàođược khấu trừ

...

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xácđịnh số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đểtrong kho....".

Theo hướng dẫn trên,thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nàođược kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó và căn cứ vàohoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phátsinh trong tháng. Xét đặc thù của ngành điện và thực tế của đơn vị nêu trên,Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Công ty về kê khai thuế GTGT đầu ra theosản lượng điện thực tế phát sinh trong tháng nào thì được kê khai vào tháng đó.

Tổng cục Thuế trả lờiđể Công ty Nhiệt điện Bà Rịa biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - VũngTàu để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- CT tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương