THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 176/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Hòa Bình (công văn số 2212/UBND .ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008), ý kiến củacác Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 90/BNN-KH ngày 13tháng 01 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 263/BTNMT-TCQLĐĐngày 03 tháng 02 năm 2009), về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đểđầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý việc chuyển mục đíchsử dụng 4,55 ha đất trồng lúa và 0,45 ha đất mương tưới, đường nội đồng tạithôn Đông Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn để xây dựng nhà máy chế biếngỗ xuất khẩu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại công văn nêutrên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bìnhcó trách nhiệm sử dụng diện tích đất nêu trên đúng mục đích, tiết kiệm,hiệu quả và đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải