BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/BNN-TC
V/v thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

Trả lời đề nghị của Hiệu trưởngTrường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô về việc xin phê duyệt chủ trươngđầu tư năm 2013 tại công văn số 183/TTr-TTrCĐN-TCKT ngày 15/03/2013, sau khinghiên cứu hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, có ý kiến như sau:

Về thẩm quyền phê duyệt:

Tại Khoản 2 - Điều 7 của Thông tưsố 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tínhchất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự ánthuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:"Thẩm quyền phêduyệt chủ trương đầu tư", thủ trưởng đơn vị được quyền "phêduyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình (không baogồm: làm thay đổi kết cấu chịu lực chính của công trình …) có tổng mức đầu tưdưới 2 tỷ đồng." Theo đó, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tưtừ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo đề nghị của Trường tại Tờ trình số 183/TTR-TTrCĐN-TCKT do thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn hướng dẫn để đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thanh Huyền