BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: B Khoahcvà Công ngh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2147/BKHCN-VP ngày16/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về chi phí quản lý dự án. Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết địnhsố 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phíquản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là nguồn kinh phí cần thiếtcho chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện các công việc quản lý dự án từ giaiđoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao,đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâmThông tin khoa học và công nghệ khu vực phía Nam, thời gian thực hiện dự án bịkéo dài do các nguyên nhân khách quan, Bộ Xây dựng thống nhất chi phí quản lýdự án bổ sung được xác định bằng cách lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phêduyệt. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định củaBộ Tài chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ ý kiến nêu trên để tổchức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh