BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1761/TCĐBVN-CQLĐBCT
V/v cắm cọc mốc lộ giới và mốc giải phóng mặt bằng trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Quản lý đường bộ IV

Sau khi xem xét Công văn số 892/CQLĐBIV-QLBT ngày01/4/2015 của Cục Quản lý đường bộ IV về việc cắm mốc lộ giới trên tuyến cao tốcTP.Hồ Chí Minh - Trung Lương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) có ý kiến nhưsau:

1. Nội dung Công văn của Cục QLĐB IV không thể hiện cụthể những vướng mắc và không đề xuất phương án giải quyết, cần rút kinh nghiệm.

2. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào các văn bản quy phạmpháp luật mới được ban hành, Tổng cục ĐBVN đã kịp thời hướng dẫn Khu QLĐB VII(nay là Cục QLĐB IV) và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo các quy địnhmới (Công văn số 1876/TCĐBVN-VPĐCT ngày 08/5/2013, Công văn số 4964/TCĐBVN-VPĐCT ngày 05/11/2013).

3. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ

- Đối với đường cao tốc ngoài đô thị:

+ Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP phạm vi hành lang an toàn của đường có bề rộng tính từ mép chânmái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, mép ngoài của rãnh dọc hoặc mépngoài của rãnh đỉnh của đường trở ra hai bên là 20m (hai mươi mét);

+ Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 của Nghị định số 100/2013/NĐ-CP phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất củađường bộ trở ra mỗi bên là 17m (mười bảy mét); đất của đường bộ được xác định từmép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọctại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên 03mét.

Như vậy, giới hạn hành lang an toàn đối với đường caotốc ngoài đô thị theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP và Nghị định số100/2013/NĐ-CP là như nhau.

- Đối với đường cao tốc trong đô thị:

+ Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Nghị định số186/2004/NĐ-CP phạm vi hành lang an toàn của đường là bề rộng tính từ mép đườngđến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 của Nghị định số100/2013/NĐ-CP phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất củađường bộ trở ra mỗi bên là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩmquyền phê duyệt đối với đường cao tốc có đường bên; từ mép ngoài của mặt đườngđến chỉ giới đường đỏ, nhưng không nhỏ hơn 10 mét đối với đường cao tốc khôngcó đường bên.

Yêu cầu Cục QLĐB IV làm việc với Tổng công tyĐTPT&QLDA HTGT Cửu Long (CIPM) và UBND cấp huyện quản lý việc sử dụng đấttrong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật, báo cáo UBNDcấp tỉnh quản lý thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để xácđịnh giới hạn hành lang an toàn đối với đường cao tốc trong đô thị.

4. Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống

- Theo các quy định tại Điều 13, Điều 14 của Nghị địnhsố 186/2004/NĐ-CP chưa phân rõ giới hạn hành lang an toàn đối với cầu cạn.

- Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 15 của Nghịđịnh số 100/2013/NĐ-CP giới hạn hành lang an toàn:

+ Đối với đường cao tốc ngoài đô thị: Là 20 mét, tínhtừ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và hầm;

+ Đối với đường cao tốc trong đô thị: Là không nhỏhơn 10 mét tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với hầm và cầucạn; là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối vớihầm và cầu cạn có đường bên.

Yêu cầu Cục QLĐB IV làm việc với CIPM và UBND cấp huyệnquản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy địnhcủa pháp luật, báo cáo UBND cấp tỉnh quản lý thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ để xác định giới hạn hành lang an toàn đối với cầu cạn. Nếuđã thực hiện cắm mốc lộ giới theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP mà phạm vi hànhlang an toànđường bộ lớn hơn quy định tạiNghị định số 100/2013/NĐ-CP được địa phương chấp thuận thì đồng ý tiếp nhận,bàn giao. Trường hợp địa phương không chấp thuận thì yêu cầu CIPM thực hiệnđúng theo quy định tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP .

5. Giới hạn hành lang an toàn tại các vị trí khác thựchiện đúng theo Nghị định số 100/2013/NĐ-CP .

Yêu cầu Cục QLĐB IV khẩn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ GTVT (để b/c);
-
Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Vụ QLBTĐB-Tổng cục ĐBVN;
- Vụ ATGT-Tổng cục ĐBVN;
- CIPM (để p/h);
- Lưu: VT, CQLĐBCT(05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Đỗ Anh Dũng