BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1761/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC KÊ KHAI TRUY NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi:

Công ty TNHH rau nhà xanh
Hiệp An - Đức Trọng – Lâm Đồng

Trả lời công văn số 53/CV /2006 ngày 31/03/2006 của Công ty TNHH rau nhà xanh về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Mục I và Mục II, Phần G, Điểm 1.3.2.1, Mục I, Phần B; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì:

- Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhập theo quy định của Thông tư này, nhưng sau đó hàng hóa sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; Trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn thuế theo quy định tại Thông tư này.

- Căn cứ tính thuế nhập khẩu truy thu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế. Riêng về thuế suất, nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa mới thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa mới; Nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa đã qua sử dụng thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa đã qua sử dụng.

- Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam (Nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nêu ở đây do Bộ Thương mại thông báo). Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành. Đối tượng nộp thuế tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH rau nhà xanh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An