BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
- Công ty TNHH Ooksan ViNa (Địa chỉ: E2 KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số12052011 ngày 12/5/201 l của Công ty TNHH Ooksan ViNa đề nghị hướng dẫn thuếGTGT đối với đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. Về nội dung này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại tiết e, Khoản l, Điều 33 Mục IChương VI Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài quy định:

“e) Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩmgia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vậttư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các Bên có liênquan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khấu, nhập khẩu hànghóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quyđịnh của pháp luật”.

Tại điểm l mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 cua Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%như sau: “Hàng hoá gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luậtthương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công hàng hoá với nước ngoài”.

Tại điểm 1.3d2 mục III Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “d.2. Hànghóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật Thương mại về hoạtđộng mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hànghoá với nước ngoài:

- Hợp đồng bán hàng hóa ký với nướcngoài, trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, giá trị tên và địa chỉ của doanhnghiệp nhận hàng tại Việt Nam.

- Tờ khai hải quan hàng hoá xuấtkhẩu - nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã giaocho doanh nghiệp tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài.

- Hàng hóa bán cho thương nhân nướcngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệtự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.c.3 Mục này.

- Hoá đơn GTGT của hàng hóa xuấtkhẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàngvà địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

- Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phépđầu tư”.

Tại điểm 3.c mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn Hướng dẫn hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩmcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Đầu tư hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Tại tiết a Khoản 1 Điều 41, Mục IIIChương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau: “a)“Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (baogồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩucho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhậnhàng hoá đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác”.

Căn cứ các hướng dẫn trên và theo trìnhbày của Công ty TNHH Ooksan ViNa là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, kýhợp đồng sản xuất sản phẩm dây chuyển ủ thép cho Công ty Ooksan IndustrialMachine (ở Hàn Quốc). Hàng hoá được chỉ định giao cho thương nhân khác tại ViệtNam là Công ty Posco Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) để tạotài sản cố định. Công ty Posco Việt Nam đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhậpkhẩu tại chỗ đối với sản phẩm dây chuyển ủ thép thì chấp thuận Công ty TNHHOoksan ViNa được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với sản phẩm dây chuyền ủthép nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Ooksan ViNa được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Vụ PC, CST(BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn