BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 1761/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH chế biến nông sản Hoành Thừa;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/ĐN-HT ngày 14/03/2010 kèm theo hồ sơ của Công ty TNHH chế biến nông sản Hoành Thừa - MST 1400452674 về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2(d) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 của Thống đốc ngân hàng nhà nước về việc ban hành chế độ chứng từ kế toán ngân hàng thì:

Trường hợp Công ty TNHH chế biến nông sản Hoành Thừa đã xuất khẩu hàng hoá cho Công ty thương mại CHERN-WANG Đài Loan (Bên nhập khẩu), tại các hợp đồng mua bán hàng hoá xuất khẩu giữa Công ty TNHH chế biến nông sản Hoành Thừa và Công ty thương mại CHERN-WANG Đài Loan ghi số tài khoản của bên nhập khẩu là 006312900033, tại các chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá xuất khẩu không thể hiện đúng số tài khoản của bên nhập khẩu đã ghi trong hợp đồng mua bán hàng hoá xuất khẩu là không đúng quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và quy định về chứng từ kế toán ngân hàng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra cụ thể trường hợp các Công ty TNHH chế biến nông sản Hoành Thừa để giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định:

- Đối với các Hợp đồng mua bán hàng hoá xuất khẩu giữa Công ty Hoành Thừa với Công ty thương mại CHERN-WANG Đài Loan ký trước thời điểm ngân hàng Ta Chong, công ty TNHH Hsinying đổi tên (01/5/2006), số tài khoản của bên nhập khẩu là 006312900033 mở tại ngân hàng Ta Chong, công ty TNHH Hsinying thì giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp.

- Công ty Hoành Thừa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định: Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu (006312900033) phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) mua bán hàng hoá xuất khẩu và quy định của ngân hàng.

+ Trong trường hợp Công ty Hoành Thừa có căn cứ chứng minh các chứng từ thanh toán không thể hiện số tài khoản của bên nhập khẩu mà chỉ ghi địa chỉ của bên nhập khẩu được thanh toán từ số tài khoản của bên nhập khẩu (006312900033) đã ghi trong hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) mua bán hàng hoá xuất khẩu thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Đối với các hợp đồng mua bán hàng hoá xuất khẩu giữa Công ty Hoành Thừa với Công ty thương mại CHERN-WANG Đài Loan ký sau thời điểm ngân hàng Ta CHong, công ty TNHH Hsinying đổi tên (01/5/2006) và sau thời điểm Công ty thương mại CHERN-WANG Đài Loan thay đổi số tài khoản (ngày 2/7/2006) nhưng thông tin thay đổi (tên ngân hàng nơi mở tài khoản và số tài khoản) nêu trên không được ghi trong hợp đồng (hoặc phụ lục đơn vị) mua bán hàng hoá xuất khẩu, chứng từ thanh toán qua ngân hàng ghi số tài khoản của bên nhập khẩu, hoặc có nguồn gốc từ tài khoản của bên nhập khẩu là 031120115335 không đúng với số tài khoản (006312900033) của bên nhập khẩu trong hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) mua bán hàng hoá xuất khẩu theo quy định thì không đảm bảo điều kiện và thủ tục đã khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại điểm 1.2(d) Mục III Phần Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH chế biến nông sản Hoành Thừa và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?