BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1761/TM-XNK
V/v: Hạn ngạch XK hàng dệt may sang Canada năm 2003

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

Sở Thương mại Thành phố Hà Nội
Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Thương mại Thành phố Hải Phòng
Sở Thương mại Thành phố Đà Nẵng

Căn cứ quy định việc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Canada năm 2003 tại khoản 1.2, mục I, Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp số 08/2002/TTLT /BTM/BKHĐT/BCN ngày 12/8/2002;

Căn cứ tỷ lệ sử dụng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Canada của các doanh nghiệp trực thuộc các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng trong năm 2001 và 8 tháng đầu năm 2002.

Liên Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp chuyển số lượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Canada năm 2003 cho các doanh nghiệp trực thuộc t2ngf thành phố như sau:

Đơn vị: Chiếc/Bộ

Thành phố

Cat.1/3a

Cat.2a

Nhóm 3c-10a

Cat.11a

ItemB

Tổng số

Tp. Hà Nội

105.000

9.000

52.000

7.000

173.000

Tp. Hải Phòng

12.000

4.000

31.000

3.000

50.000

Tp. Hồ Chí Minh

115.000

122.000

445.000

128.000

150.000

960.000

Tp. Đà Nẵng

3.000

0

34.000

37.000

(Nhóm Cat.3c-10a bao gồm các Cat.3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 8c, 8d, 9a, 10a và 13)

Căn cứ quy định của Hiệp định Hàng Dệt may giữa Việt Nam và Canada và nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp trực thuộc thành phố, Sở Thương mại có thể chuyển hạn ngạch từ Cat.1/3a, Cat.2a, Cat.11a và Item B sang Nhóm Cat.3c-10a theo tỷ lệ 1:1. Sau khi chuyển đổi, Sở Thương mại thông báo bằng văn bản cho Bộ Thương mại số lượng đã chuyển đổi. Thành phố chỉ được chuyển hạn ngạch từ các Cat, khác vào Cat. 1/3a, Cat.2a, Cat.11a và Item B sau khi có văn bản đồng ý của Bộ Thương mại.

Để Sở Thương mại có cơ sở phân giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp trực thuộc, Bộ Thương mại gửi kèm theo công văn này danh sách các doanh nghiệp thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Canada năm 2001 và 8 tháng 2002.

Đề nghị Sở Thương mại báo cáo Bộ Thương mại tổng hợp phân giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp trực thuộc thành phố vào tháng 11/2002.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu