BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1762/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TIÊU HỦY PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NHẬP ĐẦU TƯ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 34/HQTP-NV ngày 21/02/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc tiêu hủy phương tiện vận tải nhập đầu tư tạo tài sản cố định của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý thực hiện:

Tiêu hủy theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Và công văn số 854/TCHQ-GSQL ngày 03/03/2003 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục và xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu đầu tư miễn thuế được phép tiêu hủy.

2. Trước khi tiêu hủy, phải kiểm tra đối chiếu văn bản cho phép tiêu hủy của Bộ Thương mại và các chứng từ (nếu có) với thực tế hàng tiêu hủy nếu thấy không phù hợp thì phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình lý do và xử lý nếu phát hiện hành vi gian lận.

3. Xử lý thuế: Căn cứ theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc