B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/TCT-QLN
V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Ngày 02/3/2018, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1572/CT-QLN ngày 01/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc không tính tiền chậm nộp. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, phần còn lại từ nguồn ngoài ngân sách, nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước.”

Trường hợp Công ty TNHH Thành Đạt còn nợ tiền thuế GTGT do thực hiện thi công các công trình được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán thì Công ty thuộc trường hợp được xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp do NSNN chưa thanh toán.

Về thời gian không tính tiền chậm nộp: đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện kiểm tra, rà soát các hợp đồng để xác định thời hạn ngân sách nhà nước phải thanh toán cho Công ty và trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để xác định thời gian không tính tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCTr Phi Vân Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC, Vụ CST - Bộ Tài chính;
- Vụ PC, Thanh tra – TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh