BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1764/TCHQ-GSQL
V/v phân loại dây thép mạ đồng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quaphản ánh của một số đơn vị và rà soát việc áp mã số đối với mặt hàng “dây théphợp kim phủ mạ đồng dùng hàn hồ quang điện”, hiện nay một số doanh nghiệp, cơquan Hải quan phân loại chưa đúng với quy định trong Biểu thuế nhập khẩu. Đểthống nhất phân loại mặt hàng trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫnthực hiện như sau:

Căncứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 củaBộ Tài chính thì mặt hàng “dây thép hợp kim, phủ mạ đồng, dùng hàn hồ quangđiện, dạng cuộn” được phân loại vào nhóm 83.11, mã số 8311.20.10.00, thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 29% (Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số106/2007/QĐ-BTC) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 28% (Biểu thuế ban hành kèmtheo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC).

Yêucầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện phân loại, áp mã số, thuế suấtđúng quy định, đồng thời rà soát, kiểm tra lại việc phân loại và tính thuế đốivới mặt hàng nhập khẩu từ 01/01/2008 đến 31/01/2009. Đối với trường hợp phânloại không đúng với hướng dẫn thì thực hiện truy thu thuế và xử lý (nếu có hànhvi gian lận trốn thuế) theo quy định của pháp luật.

Tổngcục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiệnthống nhất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục KTSTQ, Cục ĐT CBL;
Vụ KTTT XNK, Vụ GSQL;
- Các Trung tâm PTPL Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam;
- Lưu: VT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn