BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1765/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý phạt chậm nộp thuế NK linh kiện xe máy theo NĐH năm 2001

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
(127 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1329/TCT-KDXNK ngày08/12/2008 của Tổng công Lâm nghiệp Việt Nam và báo cáo tại công văn số 306/HQHN-NV ngày 03/03/2009 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc xử lýphạt chậm nộp thuế nhập khẩu xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoá năm2001. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 7604/VPCP-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ trả lời công văn số 273/BTC-CST ngày 15/12/2006 của Bộ Tài chính về việc giải quyết tồn tại về thuếtheo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe hai bánh gắn máy năm 2001; Quyết định số 605/QĐ ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ cáctờ khai nhập khẩu linh kiện xe hai bánh máy do Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Namnhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001. Trường hợp cáctờ khai do công ty đăng ký nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địahoá năm 2001 sau khi thực hiện quyết toán, bù trừ theo Quyết định 605/QĐ -BTCngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn tại văn bản số 2147/TCHQ-KTTT ngày 12/05/2008 của Tổng cục Hải quan doanh nghiệp còn được hoànthuế thì không xử lý phạt chậm nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nộibiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn