BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1765/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe đạp điện mới 100%

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất - Thương mại - dịch vụ Than Long

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 276/KD-CV ngày 27/06/2003 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Than Long về việc nhập khẩu xe đạp điện mới nguyên chiếc 100%. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/04/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg dẫn trên.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

T.L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K.T VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Loan