BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17654/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV Keangnam-Vina.
(Lô E6 Keangnam Hà Nội Landmark Tower, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, HN)

Trả lời công văn số 3603/HQHN-TXNKngày 16/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội, công văn số CV-KNVN-1010 ngày 10/10/2013của Công ty TNHH MTV Keangnam-Vina về việc hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng kýDanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Điều101, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC Điều 101, Điều 102 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tàichính; sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 3603/HQHN-TXNK nêu trên và hồ sơ kèm theo, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ hồ sơ gốc Công ty TNHH MTV Keangnam-Vina đã nộp cho cơ quan hảiquan, thực tế hàng hóa Công ty nhập khẩu theo các tờ khai số 1202/NDT ngày15/11/2010, 34/NDT ngày 11/01/2011, 292/NDT ngày 6/4/2011, 334/NDT ngày25/4/2011, 381/NDT ngày 11/5/2011, 391/NDT ngày 12/5/2011, 392/NDT ngày12/5/2011, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, phiếu nhập xuất kho, các hồ sơ cóliên quan, nếu hàng hóa nhập khẩu là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuấtđược, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận tại công văn số 2790/BKHĐT-KTCN ngày06/11/2011, thực tế hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư, phùhợp với Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế/ Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễnthuế được sửa đổi bổ sung theo quy định thì xem xét xử lý miễn thuế nhập khẩucho Công ty theo quy định.

Công ty TNHH MTV Keangnam-Vina cótrách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa nhập khẩutrước khi đăng ký Danh mục tại các tờ khai nêu trên; trường hợp Công ty TNHHMTV Keangnam-Vina sử dụng không đúng mục đích thì bị xử lý theo quy định củapháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan TP. Hà Nội, Công ty TNHH MTV Keangnam-Vina biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn