BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1766/TCHQ-GSQL
V/v: Xử lý DN không kiểm tra chất lượng phương tiện vận tải NK

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Hải quan đã có 02 Công văn số 5750/TCHQ-GSQL ngày24/11/2006 và 313/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2007 gửi Quý Bộ về vướng mắc đối với 09xe ôtô các loại nhập khẩu từ năm 2001 đến nay chưa được kiểm tra chất lượng, Tổngcục Hải quan đã nhận được Công văn số 106/ĐK ngày 23/01/2007 của Cục Đăng KiểmViệt Nam trả lời (gửi kèm) thông báo lý do chưa kiểm tra chất lượng phương tiệnvận tải nhập khẩu, trong đó nguyên nhân chủ yếu là các doanh nghiệp không xuấttrình phương tiện vận tải để cơ quan đăng kiểm kiểm tra.

Về thủ tục Hải quan, theo quy định hiện hành, sau khi doanhnghiệp nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng đã có xác nhận của cơ quan đăng kiểm,cơ quan Hải quan làm thủ tục và thông quan, khi có giấy thông báo kết quả kiểmtra nhà nước đủ về chất lượng thì cơ quan Hải quan xác nhận Tờ khai nguồn gốcnhập khẩu.

Việc doanh nghiệp đã đăng ký kiểm tra chất lượng trong đóghi rõ địa điểm kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá (Phụ lục 1 kèm Thông tưliên tịch 37/TTLT /BKHCNMT-TCHQ kèm theo) nhưng không xuất trình phương tiện đểcơ quan đăng kiểm kiểm tra là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Do vậy, Tổng cụcHải quan đề nghị Quý Bộ chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc căn cứ Nghị định126/2005/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý dứt điểm doanh nghiệp vi phạm theo đúngthẩm quyền quy định. Khi có kết quả xử lý gửi cho cơ quan Hải quan 1 bản để lưuhồ sơ hàng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Rất mong được sự phối hợp của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website HQ ;
- Lưu VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An