ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1766/UBND-CT
V/v chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát tình hình SX – KD và thông tin về sữa kém chất lượng trên thị trường.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Y tế, Công an TP, Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực BCĐ 127 Thành phố
(sở Công Thương – Chi cục Quản lý thị trường HN).

Triểnkhai thực hiện văn bản số 983/VPCP-KGVX ngày 19/2/2009 của Văn phòng Chính phủvề vấn đề sữa kém chất lượng trên thị trường (gửi đính kèm), UBND Thành phố HàNội chỉ đạo như sau:

1.Giao sở Công Thương (Thường trực Ban chỉ đạo 127 Thành phố) chủ trì phối hợpcùng các ngành liên quan (Công an, Y tế) và UBND các quận, huyện, Thành phốtrực thuộc xây dựng và khẩn trương, triển khai thực hiện kế hoạch tăng cườngkiểm tra, kiểm soát tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa trên thịtrường Hà Nội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng, vi phạm các quy định hiện hành củapháp luật.

SởCông Thương tổng hợp kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo trên đây của Ban chỉđạo 127 Thành phố, trình UBND Thành phố báo cáo Chính phủ trước ngày 30/6/2009.

2.Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao vàchỉ đạo của Chính phủ tại văn bản nêu trên chủ động xây dựng kế hoạch và khẩntrương tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày25/6/2009, đồng thời gửi sở Công Thương để tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương, Cục QLTT- bộ CT (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CVP, các đ/c PVP;
- Các phòng: TH, VHKG, CT;
- Lưu VT, CTq (2b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng