BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1767 TCT/NV3
V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu để hình thành tài sản cố định

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Dược phẩm Shin Poong Daewoo Việt Nam TNHH

(Địa chỉ: 136 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số SPDW3-94nh ngày 12/03/2003 của Công ty Dược phẩm Shin Poong Daewoo Việt Nam TNHH về việc miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để hình thành tài sản cố định, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT; Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và điểm 4, mục II, phần A Thông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính Phủ; thì đối tượng thuộc diện không chịu thuế GTGT là: Thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà cơ sở có dự án đầu tư nhập khẩu để làm tài sản cố định theo dự án đó. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

Căn cứ Nghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 09/05/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 03/09/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT thì: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp; máy bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuê của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Dược phẩm Shin Poong Daewoo Việt Nam TNHH nhập khẩu vật tư, cấu kiện nhà xưởng, công cụ dụng cụ cầm tay tại Tờ khai hàng nhập khẩu số 01/2000/NĐT ngày 03/01/2000, số 75/2000/NĐT ngày 14/03/2000, số 127/2000/NĐT ngày 24/4/2000, số 128/2000/NĐT ngày 09/05/2000 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (trước ngày Nghị định s 15/2000/NĐ-CP ngày 09/05/2000 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) nên không được áp dụng các quy định tại Nghị định số 15/2000/ND-CP của Chính phủ nêu trên. Các lô hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty (không phải là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính phủ. Công ty phải thực hiện nộp đủ số thuế GTGT theo quy định. Số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ được tính vào số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Dược phẩm Shin Poong Daewoo Việt Nam TNHH được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An