BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1768/TCHQ-GSQL
V/v đóng dấu xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan"

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 90/HQĐNa-GSQL ngày 16/01/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị về việc công chức hải quan chỉ đóng dấu xác nhận hoàn thành trả tờ khai hải quan nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan cho người khai hải quan sau thời điểm hàng hóa đến cửa khẩu (căn cứ vào giấy báo hàng đến hoặc manifest có dấu hiệu của hải quan xác nhận phương tiện vận tải đến cửa khẩu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 25 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hải quan năm 2005; Điều 10 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ; Điều 25 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; bước 3 Phần 1 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ; Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai là không phù hợp với các quy định nêu trên và không tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh