BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1768/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XIN BÙ TRỪ THUẾ NHẬP KHẨU TỪ CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI VỀ NỘP THUẾ TẠI CỤC HẢI QUAN TP. HẢI PHÒNG

Kính gửi:

- Công ty thương mại - kỹ thuật Hoàng Nam
5a-E1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Cục hải quan Tp. Hà Nội
- cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số: 0106HQHN ngày 21/03/2006 của Công ty thương mại - kỹ thuật Hoàng Nam về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Tp. Hà Nội căn cứ Quyết định hoàn thuế nhập khẩu số: 429/QĐ-HQHN ngày 23/12/2004; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ tại các quyết định khấu trừ của Cục Hải quan Tp. Hà Nội nếu Công ty thương mại - kỹ thuật Hoàng Nam vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Tp. Hà Nội xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Tp. Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Tp. Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thương mại – kỹ thuật Hoàng Nam biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An