BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1768/TCT-TNCN
V/v: Thuế TCN đối với khoản trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội văn phòng đại diện SUMITOMO tại Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 28/3/2006 của Văn phòng đại diện tại Hà Nội của tập đoàn Sumitomo về thuế TNCN đối với khoản trợ cấp thôi việc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì: Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ Nhà nước quy định không thuộc diện chíu thuế TNCN.

Căn cứ Bộ Luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng cho người lao động thôi việc.

Theo đó, khoản trợ cấp thôi việc Văn phòng chi trả cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, không còn làm việc cho Văn phòng là khoản thu nhập không chịu thuế TNCN. Đối với khoản thu nhập mà Văn phòng chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc cho Văn phòng không được coi là khoản trợ cấp thôi việc, do đó phải kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Hà Nội của tập đoàn Sumitomo biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc