VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1768/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam (các công văn số 4596/UBND-KTTH ngày 11 tháng 12 năm 2008 và số 18/BC-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2009) về việc chuyển Trung tâm Tư vấn thủy lợivà Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý thí điểm chuyển Trung tâmTư vấn thủy lợi và Nông nghiệp phát triển nông thôn thành công ty cổ phần. GiaoBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn