TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Một Thành viên Hypertek
Đ/chỉ: 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0309998954

Trả lời văn bản ngày 01/3/2012 củaCông ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trợ cấp thai sản:

Căn cứ tiết b điểm 2.2.4 mục IIphần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế TNCN.

Các khoản trợ cấp theo quy địnhcủa Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động:

Trợ cấp một lần khi sinh con,nhận con nuôi." được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiềnlương, tiền công.

Trường hợp người lao động nhận đượckhoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi và hưởng chế độ thai sảndo Cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả thì khoản thu nhập này được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNCN.

2. Về khoản tiền học cho con ngườinước ngoài:

- Căn cứ tiết c khoản 1 Điều 1Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNCN:

"Bổ sung vào điểm 2.2 cáckhoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cánhân cư trú như sau:

Khoản tiền học phí cho con củangười nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng laođộng chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học."

Trường hợp người lao động nướcngoài trực tiếp chi trả tiền học phí cho con học tại Việt Nam theo bậc phổthông mà không qua đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ thì khoản tiền học phínày không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

3. Về quyết toán thuế cho ngườinước ngoài cư trú tại Việt Nam:

Việc quyết toán thuế TNCN cho ngườinước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, đề nghị Công ty thực hiện theo hướngdẫn tại Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC và công văn số 230/TCT-TNCNngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga