TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-----------------------

Số: 1769/TLĐ

V/v: tiếp tục triển khai Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kinh gửi:

- Các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị trực thuộc TLĐ.

Ngày 15/9/2011, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra lời kêu gọi “Toàn thể đoàn viên CĐ, CNVCLĐ cả nước nhắn tin ủng hộ Nghiệp đoàn Nghề cá và ngư dân qua Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”. Ngày 28/9/2011, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản số 1599/TLĐ kêu gọi các cấp CĐ, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ Chương trình“Tấm lưới nghĩa tình” bằng cách nhắn tin “ND” gửi 1407 (mỗi tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng, phí nhắn tin: 300 đồng/tin).

Qua hơn một tháng vận động, bên cạnh sự hưởng tích cực của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống CĐ, còn một số CĐ ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc TLĐ chưa tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động ủng hộ Chương trình.

Để Chương trình được tiếp tục triển khai, trở thành một phong trào rộng lớn, lôi cuốn được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu:

1. Các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ tăng cường chỉ đạo sát sao các cấp CĐ trực thuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục ủng hộ Chương trình.

2. Các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TLĐ, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo, buổi sinh hoạt tập thể, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động, học sinh, sinh viên tích cực ủng hộ Chương trình.

Đây là một hoạt động trọng tâm trước mắt có ý nghĩa thiết thực, đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/11/2011.

“Mỗi người một tin nhắn - cả hệ thống công đoàn sẽ cùng ngư dân ra khơi”.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch TLĐ (b/c);
- Lưu:VT, TG TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh