UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1769/UB-PC
Về giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở - ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại công văn số 563-CVTU ngày 17 tháng 3 năm 2004 về việc lãnh đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri, Trường trực Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo Giám đốc các sở - ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Tổng hợp, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, nhất là những vụ việc khiếu nại đông người phải có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất, hạn chế phát sinh thành điểm nóng. Đồng thời có kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở quận và phường vận động, tuyên truyền, giải thích cho các cá nhân thường xuyên tự tập đông người khiếu nại, hướng dẫn giải tán từ cơ sở. Trường hợp cố tình lợi dụng khiếu kiện để gây rối trật tự công cộng thì phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo luật định.

2. Các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân cần cân nhắc thận trọng và phải xin ý kiến Uỷ ban nhân dân thành phố trước khi tiến hành hoặc dời lại sau ngày 25 tháng 4 năm 2004.

3. Chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn tập trung giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân. Giám đốc các sở - ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện theo thẩm quyền được phân công phải tích cực, chủ động giải quyết ngay những kiến nghị bức xúc của cử tri.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên và hàng tuần có báo cáo kết quả cho Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình