BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 17692/BTC-TCHQ
V/v: Giá tính thuế xăng dầu nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Bộ Tài chính nhận được công văn số 6183/UBND-TM3 ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xăng dầu chuyển từ Kho ngoại quan Vân Phong, Khánh Hòa về cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Quảng Ninh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 2 điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
- Căn cứ khoản 5 điều 2 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Bộ Tài chính thì "Cửa khẩu nhập đầu tiên" là cảng đích ghi trên vận tải đơn;
- Căn cứ khoản 1 điều 17 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 thì Cảng đích là cửa khẩu cảng biển quốc tế, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu đường bộ, bưu điện quốc tế, cửa khẩu cảng sông quốc tế và cảng nội địa.
- Căn cứ tiết đ, tiết e khoản 1 điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP thì chi phí vận tải, bốc hàng, dỡ hàng, chuyển hàng, bảo hiểm có liên quan đến việc vận chuyển hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế.
- Căn cứ khoản 2 điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì hàng hóa đưa vào, đưa ra khỏi Kho ngoại quan vào thị trường trong nước là quan hệ xuất nhập khẩu, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan chưa được coi là nhập khẩu vào nội địa.
- Căn cứ Quyết định 264/QĐ-TTg ngày 30/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong và Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.
Đối chiếu với các quy định trên, để hoạt động kinh doanh xăng dầu được ổn định, không làm tăng chi phí không hợp lý thì các chi phí phát sinh như chi phí vận tải, bảo hiểm khi vận chuyển xăng dầu từ kho ngoại quan Vân Phong, Khánh Hòa về cảng Hòn Gai, Quảng Ninh không phải cộng vào trị giá tính thuế.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để t/hiện);
- Vụ PC BTC;
- Lưu: VT, TCHQ (14).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?