BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769 TCT/NV3
V/v: thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2744/CT-NVngày 12/04/2001 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh trả lời Công ty TNHH Sài Gòn AST vềviệc thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dựán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2000/TT /BTC ngày31/05/2000 của Bộ Tài chính (thực hiện từ ngày 25/05/2001) hướng dẫn thi hànhNghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 09/05/2000 của Chính phủ; Thông tư số 122/2000/TT /BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính (thực hiện từ ngày 01/01/2001)hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì: thiết bị, máy móc phương tiện vậntải chuyên dùng loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu (kể cả trườnghợp nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu) để tạo tài sản cố định củadoanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Sài Gòn AST trúng thầunhập khẩu cung cấp máy móc, thiết bị loại trong nước chưa sản xuất được choBệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành - Đồng Nai (Bệnh viện Đa khoa khu vực LongThành - Đồng Nai không phải là doanh nghiệp) để tạo tài sản cố định theo dự ánđầu tư thì số máy móc, thiết bị do Công ty TNHH Sài Gòn AST nhập khẩu trướcngày 25/05/2000 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; nếu nhập khẩu sau ngày25/05/2000 thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế TP.Hồ ChíMinh được biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung