BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:
Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam–VINACONEX

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3348/2010/CV-XD ngày 25/10/2010 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam – VINACONEX về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về việc thực hiện Thông tư 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797- 400 và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 hướng dẫn về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng: đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định trong công văn số 1880/TTg-KTN ngày 19/10/2010 về việc giải quyết một số vướng mắc kinh tế tại các dự án thuỷ điện theo cơ chế 797-400.
2. Về thanh toán chi phí chênh lệch giá vật liệu:
Theo quy định của các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chênh lệch giá vật liệu thuộc chi phí trực tiếp; do vậy, đối với hợp đồng chỉ định thầu mà trong hợp đồng đã thoả thuận việc điều chỉnh giá theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền thì chi phí bù giá vật lệu được tính vào chi phí trực tiếp.
3. Thanh toán, quyết toán khối lượng cốt thép chiếm chỗ trong bê tông:
Định mức hao phí cho các công tác xây lắp được ban hành hoặc công bố trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình được xây dựng trên cơ sở quy trình công nghệ và biện pháp thi công ở mức trung bình tiên tiến; mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công ở từng công tác cũng được xác định bình quân và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp đo bóc tiên lượng hoặc quy ước để giảm bớt khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo mức hao phí bình quân và được thống nhất áp dụng chung. Khối lượng bê tông cốt thép các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông cốt thép không trừ cốt thép trong bê tông (Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1981/BXD - KTTC ngày 29/9/2005 gửi Kiểm toán Nhà nước, số 681/BXD - KTTC ngày 19/4/2006 gửi Tổng cục V - Bộ Công an ...).
Tại Chương VI (công tác bê tông tại chỗ) Định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 đã quy định: "Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông".
Khối lư­ợng bê tông là khối lượng thể tích hình học tính theo thiết kế (phù hợp thực tế) và thực tế được nghiệm thu làm cơ sở cho thanh toán, Chủ đầu tư­ căn cứ vào Hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn chất l­ượng theo quy định của Nhà nước, định mức tiêu hao vật tư­ đ­ược Nhà nư­ớc ban hành hoặc công bố để quyết định việc áp dụng, giá trong hợp đồng cùng các điều khoản trong hợp đồng đư­ợc ký kết giữa các bên để thanh toán.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Với nội dung trên, Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam – VINACONEX tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?