TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/GSQL-GQ2
V/v thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP giấy An Hòa
(Đ/c: xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Trả lời công văn số 235/CV-AHP ngày 09/09/2013, côngvăn số 18/CV- AHP ngày 15/01/2014 của Công ty CP giấy An Hòa về việc thủ tụcxuất nhập khẩu tại chỗ đối với lô hàng máy biến áp, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ phải căncứ với quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ; điểm c, khoản 3, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày04/04/2007 của Bộ Thương mại và Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 (đối với thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (đối với thủ tục hải quan điện tử) của Bộ Tàichính để thực hiện. Theo đó, trường hợp của Công ty nêu thì thể hiện thươngnhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho thương nhân Việt Nam không phải là mộtchủ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Giang (để thực hiện).
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÒ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính