TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Vận tải & Giao nhận Yusen Việt Nam - Chi nhánh tại Hà Nội.
(Đ/c: P.808, Tầng 8, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công vănsố YVN-IRAN/11052151 ngày 15/05/2011 của Chi nhánh Công ty đề nghị hướng dẫnthủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan, Cục Giám sát quảnlý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hảiquan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, đề nghị Chi nhánh Công tynghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Đối với hànghóa là bao bì đựng linh kiện phải xuất trả lại cho người bán ở nước ngoài saukhi nhận hàng, thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 3, Điều 50 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Chinhánh Công ty căn cứ các hướng dẫn trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc,liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướngdẫn cụ thể.

Cục Giám sátquản lý về hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải