TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
(Đ/c: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam)

Trả lời công văn số 0313/2013/CV-HLVđề ngày 05/3/2013 của Công ty nêu vướng mắc liên quan đến chữ ký người có thẩmquyền tại ô số 12 trên C/O mẫu D do Indonesia cấp, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4, Điều 7, Phụ lục7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương:"MỗiC/O mang chữ ký bằng tay và con dấu của Tổ chức cấp C/O". Vì vậy, chữký trên bản gốc C/O mẫu D phải là chữ ký tay, do người có thẩm quyền cấp C/O kývà đóng dấu trực tiếp trên C/O. Trường hợp C/O được cấp có chữ ký đóng dấu tạiô số 12 là không hợp lệ, C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

- Căn cứ Điều 9 "Xử lý nhữngsai sót trên C/O" và Điều 14 "Thời hạn hiệu lực C/O" của Thôngtư dẫn trên thì trường hợp C/O ban đầu có lỗi, tổ chức cấp C/O có thể cấp C/Omới thay thế cho C/O cấp lỗi đó. C/O mới thay thế được cấp trong thời hạn hiệulực của C/O gốc ban đầu (C/O cấp lỗi) và phù hợp với hồ sơ và/ hoặc thực tế lôhàng nhập khẩu sẽ được cơ quan hải quan xem xét chấp nhận lại cho hưởng ưu đãitheo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với ngườixuất khẩu để được cung cấp C/O theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (để biết);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn