BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 177/TCT-HT
V/v giải đáp thắc mắc về thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008.

Kínhgửi: Trang tin điện tử Chính Phủ

Trả lời vướng mắc về thuế củacông dân Nguyễn Đăng Thủy hỏi qua Website của Chính Phủ về việc chứng từ thu họcphí và nghĩa vụ thuế đối với hoạt động đào tạo ngoài chỉ tiêu được giao của cáctrường ngoài công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vềchứng từ thu học phí đối với trường công lập.

Căn cứđiểm 1, điểm 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từthu tiền phí, lệ phí thì chứng từ thu học phí thuộc Ngân sách Nhà nước của cáctrường công lập là Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá hoặc không có mệnh giá.

Tại điểm 1 côngvăn số 4824/BTC- TCT ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính quy định: Đối với thuhọc phí thuộc Ngân sách Nhà nước của các trường, trung tâm dạy học, cơ sở đào tạonghề có mức thu dưới 500.000 đồng nhưng không trùng với mệnh giá in sẵn, để tạosự chủ động cho đơn vị thu, Bộ Tài chính đồng ý để đơn vị sử dụng Biên lai thuphí, lệ phí không có mệnh giá.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Trường công lập A có liên thông với trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để tổ chứccác khoá đào tạo và có thu hộ học phí thì sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí (docơ quan thuế có thẩm quyền phát hành hoặc tự in theo mẫu đã được cơ quan thuếcó thẩm quyền duyệt) do trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cấp và uỷ quyền để thu hộhọc phí. Đối với khoản tiền Trường công lập A được hưởng, khi thu tiền, Trườngcông lập A phải sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí (mua tại cơ quan thuế hoặc tựin nếu được phép) để xuất cho trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng .

2. Nghĩa vụ thuế đối với hoạt độngđào tạo ngoài chỉ tiêu được giao đối với các trường công lập.

Hoạt động đào tạo ngoài chỉ tiêuđược giao đối với các trường công lập là hoạt động kinh doanh nên là đối tượngchịu thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Hoạt động đào tạo (dạy học, dạynghề) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm 1.11, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính.

Việc khai thuế môn bài được thựchiện theo quy định tại Mục VII, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Việc khai thuế TNDN được thực hiệntheo quy định tại Mục III, Phần B Thông tư số 60 / 2007/TT-BTC nêutrên.

3. Sở Giáo dục là cơ quan hànhchính không có chức năng kinh doanh hoạt động đào tạo, dạy nghề. Mọi khoản thu(nếu có) đều thuộc Ngân sách nhà nước và không phải khai thuế, nộp thuế.

Trường hợp Sở Giáo dục thu hộ họcphí cho trường Đại học công lập X thì việc sử dụng Biên lai thu phí, lệ phítheo như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Trangtin điện tử Chính Phủ được biết và thông tin tới độc giả ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy KhươngTỔNG CỤC THUẾ
BAN HỖ TRỢ
-----

PHIẾU YÊU CẦU

THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

Kính gửi:Ban Pháp chế

Ban Hỗ trợ nhận đượccông văn số 1068/WEBCP-BĐĐN ngày 14/12/2007 của Trang tin điện tử Chính Phủ yêucầu trả lời về chính sách thuế.

Ban Hỗ trợ đã dựthảo công văn trả lời (đính kèm), đề nghị Ban Pháp chế thẩm định trước khitrình Lãnh đạo tổng cục ký duyệt.

Xin chân thành cảmơn./.

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2007
TM. BAN HỖ TRỢ
Nguyễn Thị Vĩnh LươngTỔNG CỤC THUẾ
BAN HT
-----

TRÌNH TỔNG CỤC

Về việc: Giải đáp thắc mắc về thuế

Nội dung:Ban Hỗ trợ nhận được công văn số 1068/WEBCP-BĐĐN ngày 14/12/2007 củaTrang tin điện tử Chính Phủ yêu cầu trả lời về chính sách thuế..

Ban HT đã hoàn chỉnhcông văn trả lời sau khi lấy ý kiến thẩm định của Ban Pháp chế, trình Tổng cụcxem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LĐTC

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2007
TM. BAN HT
Nguyễn Thị Vĩnh Lương