VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/VPCP-KTN
V/v Dự án nạo vét luồng tại Đầm Thủy Triều, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2629/BXD-VLXD ngày 10 tháng 12 năm 2013) về việc thực hiện Dự án nạo vét luồng,tại Đầm Thủy Triều, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh KhánhHòa, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo việc nạovét luồng tại Đầm Thủy Triều, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm,tỉnh Khánh Hòa và xuất khẩu cát nhiễm mặn thu được trong quá trình thực hiện Dựán theo đúng quy định hiện hành, lưu ý bảo đảm môi trường, không gây sạt lở vàkhông ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân trong khu vực.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan kiểm tra, xác định khối lượng xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng,Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCp, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, QP, GTVT, TC;
- Quân chủng Hải quân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ